top of page

PRETSPĒKS.LV PRIVĀTUMA POLITKA

pretspeks.lv mājas lapu vada I.K. ROBERTS LĪCIS, reģistrācijas numurs 08039112795, juridiskā adrese Kronvalda iela 8, Rencēni, Burtnieku novads, LV-4232, e-pasts roberts@pretspeks.lv Šī privātuma atruna nosaka to, kā pretspeks.lv apstrādā jūsu personas datus.

Lūdzu rūpīgi izlasiet šo privātuma atrunu, lai saprastu, kādēļ dati tiek ievākti un kā tie tiek izmantoti.

Kāda veida informāciju mēs no jums ievācam

Mēs varētu no jums ievākt sekojošus personas datus:

 • identifikācijas datus (vārds, uzvārds);

 • kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi);

 • izvēlēto pasākumu;

 • traumas, alerģijas vai citus veselības stāvokļus.

 • jūsu attēlus (fotogrāfijas un video) mūsu pasākuma laikā;

 • finanšu informāciju (rēķinu izrakstīšanas gadījumos);

 • citu informāciju, kuru iesniedz dalībnieks.

Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi

Dati nepieciešami, lai nodrošinātu jūsu piedalīšanos pretspeks.lv pasākumos un izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm šādos nolūkos:

 • jūsu pieteikumu dalībai pretspeks.lv pasākumos apstrādei;

 • lai sniegtu atbildes uz jebkādiem jūsu informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu komunikāciju;

 • godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai;

 • pasākumu organizēšanai un reklamēšanai;

 • lai nosūtītu jums veselības un drošības ieteikumus un citu informāciju, kas attiecas uz jebkuru pretspeks.lv pasākumu, kurā jūs piedalāties;

 • lai informētu jūs par pasākumiem, aktivitātēm, publikācijām un pakalpojumiem, kuri varētu jūs interesēt;

 • statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz mums pasākumu plānošanai;

 • prespeks.lv pasākumu atspoguļošanai saskaņā ar sadaļu "Attēli" zemāk.

Attēli

Jūs apzināties, ka pretspeks.lv pasākumi ir publiski pasākumi un ka pretspeks.lv pasākumus var raidīt televīzijā, filmēt, ierakstīt citos veidos un fotografēt, un visas šādas darbības var fiksēt jūsu dalību jebkurā pasākumā. Piedaloties pasākumā, jūs piekrītat nodot mums neierobežotas tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai, izvietošanai, pārdošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos arī nākotnē.

Bērni

Ja jūs esat pieteicis dalībai bērnu (t.i., personu jaunāku par 18 gadiem) jebkurā no pretspeks.lv pasākumiem, mēs apstrādāsim datus par bērnu un viņa vecāku/citu likumisko pārstāvi.

Datu uzglabāšanas laiks

Mēs glabāsim jūsu datus, cik ilgi tas ir nepieciešams, lai:

 • īstenotu pretspeks.lv pasākumus;

 • aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret mums;

 • izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Datu nodošana trešajām personām

Ņemot vērā jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot jūsu datus fiziskām un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai mūsu vārdā veiktu atsevišķas darbības (piemēram, pretspeks.lv video apstrādātājiem).

Mēs varam nodot jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad tas ir nepieciešams pretspeks.lv pasākuma organizēšanas laikā, vai kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

 • apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties profesionālās atbildības apdrošināšanas gadījumam, ja pret mums tiek izvirzīta prasība;

 • zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu interešu aizstāvības gadījumos;

 • tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Mēs nenodosim jūsu datus trešajām personām mārketinga vajadzībām, ja vien jūs tam neesat piekrituši.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks slēpti trešajām personām.

Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz e-pastu roberts@pretspeks.lv

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kurai tā sniegta.

Jebkādas uzziņas vai jautājumi par jūsu datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-pastu roberts@pretspeks.lv

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot jūsu vajadzības, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis/sniegusi, citam pārzinim.

Datu aizsardzība pretspeks.lv mājas lapā

 

pretspeks.lv mājas lapas apmeklētāju datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

pretspeks.lv mājas lapā ir ievietotas Google Analytics sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai uzlabotu mājas lapu, analizējot lietotāju paradumus. Šīs sīkdatnes nodrošina informāciju, piemēram, par tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu un lietotāju apmeklētajām lapas sadaļām, un kopējo laiku, kas pavadīts mājas lapā. Visa sīkdatnēm savāktā informācija no visiem lietotājiem tiek apkopota un apstrādāta anonīmi. Atsevišķi apmeklētāji netiek identificēti.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to izmantojot e-pastu roberts@pretspeks.lv

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

bottom of page